Christian Translation » विश्वासको सार

बाइबल 
पुरानो र नयाँ करार भएको, प्रेरणाले लेखिएको, सिद्ध र परमेश्वरको वचनको अधिकार बाइबल हो भनेर हामी विश्वास गर्छौं (मत्ती ५:१८, २ तिमोथी ३:१६–१७) । वास्तविक लेखोटहरूमा कुनै पनि भुल नभएको, परमेश्वरको सास र पूर्ण र विश्वास र अभ्यासको लागि अधिकार भनी हामीले विश्वासमा बाइबललार्इ उचाल्छौं (२ तिमोथी ३:१६–१७) । मानिस लेखकको व्यक्तिगत लेखनशैली प्रयोग भएको भए पनि पवित्र आत्माले बिना कुनै गल्ती वा बिना कुनै कुरा छोडी उहाँले चाहनुभएको कुरा ठीक तरिकाले लेख्न उनीहरूलार्इ पूर्णरूपमा लेख्न निश्चय गर्नुभएको थियो (२ पत्रुस १:२१) ।

रमेश्वर

हामी एक मात्र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौं, जसले सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो (व्यवस्था ६:४, कलस्सी १:१६), जसले आफैंलार्इ तीन भिन्न व्यक्तिको रूपमा प्रकट गर्नुभयो (पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा (२ कोरिन्थी १३:१४), जो अझै पनि वास्तविक र महिमित हुनुहुन्छ (यूहन्ना १०:३०) । परमेश्वर अनन्तको (भजनसंग्रह ९०:२), अपार (१ तिमोथी १:१७) र सर्वोच्च (भजनसंग्रह ९३:१) हुनुहुन्छ । परमेश्वर सर्वज्ञानी (भजनसंग्रह १३९:१(६), सर्वव्यापी (भजनसंग्रह १३९:७–१३) र सर्वशक्तिमान (प्रकाश १९:६) र अपरिवर्तनशील (मलाकी ३:६) हुनुहुन्छ । परमेश्वर पवित्र (यशैया ६:३), एक मात्र (व्यवस्था ३२:४) र धार्मिक (प्रस्थान ९:२७) हुनुहुन्छ । परमेश्वर प्रेम (१ यूहन्ना ४:८), अनुग्रही (एफिसी २:८), कृपालु (१ पत्रुस १:३) र असल (रोमी ८:२८) हुनुहुन्छ ।

येशू ख्रीष्ट 
प्रभु येशू ख्रीष्टको र्इश्वरत्वमा हामी विश्वास गर्छौं । उहाँ अवतारित परमेश्वर, परमेश्वरले मानव चोलामा पिताको स्वरूप प्रकट गर्नुभएको छ, जो बिना कुनै रोकावट परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ र मानव जातिको लागि उद्धारको अर्थ उपलब्ध गराएर प्रदर्शन गर्नको लागि उहाँ मानिस बन्नुभयो (मत्ती १:२१, यूहन्ना १:१८, कलस्सी १:१५) । येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माले गर्भाधारण हुनुहुन्छ र कन्या मरियमबाट जन्मनुभयो, उहाँ साँचो रूपमा पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ र साँचो मानिस हुनुहुन्छ, उहाँले सिद्ध र पापरहितको जीवन जिउनुभयो, उहाँले सिकाउनुभएका सबै शिक्षा ठीक छन्‍ (यशैया १४, मत्ती १:२३) भनेर हामी विश्वास गर्छौं । प्रतिस्थापन बलिको (यशैया ५३:५–६) रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैंलार्इ सारा मानव जातिको लागि क्रूसमा मर्नुभयो भनेर हामी विश्वास गर्छौं । उहाँलार्इ उद्धारकको (यूहन्ना १:१२, प्रेरित १६:३१) रूपमा स्वीकार्ने सबैको लागि उद्धार दिन उहाँको मृत्यु पर्याप्त छ, हाम्रो न्याय उहाँले बगाउनुभएको रगतले ढाकिएको छ (रोमी ५:९, एफिसी १:१७) र मृतकबाट शारीरिक (मत्ती २८:६, १ पत्रुस १:३) र शाब्दिक पुनरुत्थानबाट यो घोषणा गरिएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं । 
प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्‍नो महिमित शरीरमा स्वर्गमा उठाइलगिनुभयो (प्रेरित १:९–१०) र अहिले हाम्रो प्रधान पूजाहारी र मध्यस्थकर्ताको (रोमी ८:२४, हिब्रू ७:२५) रूपमा परमेश्वरको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ ।

वित्र आत्मा 
हामी पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र र्इश्वरत्वमा (प्रेरित ५:३–४) विश्वास गर्छौं । उहाँले पापीहरूलार्इ पुनर्जीवित (तीतस ३:५) पार्नुहुन्छ र विश्वासीहरूमा बास (रोमी ८:९) गर्नुहुन्छ । उहाँ एउटा माध्यम हुनुहुन्छ, जसबाट ख्रीष्टले आफ्‍नो शरीरमा सबै विश्वासीहरूलार्इ बप्तिस्मा दिनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२:१२–१४) । उहाँ मोहोर हुनुहुन्छ, जसबाट उद्धारको दिनसम्म पिताले विश्वासीहरूको उद्धार निश्चयता गर्नुहुन्छ (एफिसी १:१३–१४) । उहाँ र्इश्वरीय शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले विश्वासीका हृदय र मनलार्इ उज्यालो बनाउनुहुन्छ, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन (१ कोरिन्थी २:९–१२) अध्ययन गर्छन्‍ । पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानको वितरणमा अन्तिम रूपमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं (१ कोरिन्थी १२:११) । हामी विश्वास गर्छौं कि पवित्र आत्माका वरदानहरू मण्डलीको सुरूको समयमा जस्तो कार्यरत छैनन् (१ कोरिन्थी १२:४–११, २ कोरिन्थी १२:१२, एफिसी २:२०, ४:७–१२) ।

स्वर्गदूतहरू र दुष्टात्माहरू 
स्वर्गदूतहरूको व्यक्तित्व र वास्तविकतामा हामी विश्वास गर्छौं । परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलार्इ आफ्‍ना सेवकहरू हुन र सन्देशवाहकहरू बनाउन सृष्टि गर्नुभयो भनेर हामी विश्वास गर्छौं (नेहेम्याह ९:६, भजनसंग्रह १४८:२, हिब्रू १:१४) । 
शैतान र दुष्टात्माहरूको व्यक्तित्व र अस्तित्वमा हामी विश्वास गर्छौं । शैतान पतन भएको स्वर्गदूत हो, जसले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेका स्वर्गदूतहरूको समूहलार्इ अगुवाइ गर्छ (यशैया १४:१२–१७, इजकिएल २८:१२–१५) । त्यो परमेश्वर र मानिसको मुख्य शत्रु हो र दुष्टात्माहरू दुष्टतामा त्यसका सेवकहरू हुन्‍ । त्यो र त्यसका दुष्टात्माहरूले अनन्तको लागि अग्नि–कुण्डमा दण्ड भोग्नेछन्‍ (मत्ती २५:४१, प्रकाश २०:१०) ।

मानवजाति 
परमेश्वरको सिधै सृष्टिबाट मानवजाति अस्तित्वमा आयो र त्यो मानवजाति परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा अद्वितीय रूपमा बनाइएको थियो (उत्पत्ति १:२६–२७) । आदमको पतनको कारण सारा मानवजातिले पापमय स्वभाव पाएको छ, जसको कारणले सारा मानिसले पाप गर्न छनौट गर्छ (रोमी ३:२३) र ती सबै पाप परमेश्वरको विरुद्धमा (रोमी ६:२३) अत्याधिक भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं । मानवजातिले यो पतित भएको अवस्थाको समाधान गर्न पूर्णरूपमा असक्षम छ (एफिसी २:१–५, १२) ।

द्धार 
येशू ख्रीष्टले क्रूसमा सिद्धाउनुभएको काममा विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहको उपहार उद्धार हो भनेर हामी विश्वास गर्छौं (एफिसी २:८–९) । ख्रीष्टको मृत्युले पापबाट छुटकारा र विश्वासद्वारा पूर्णरूपमा क्षमा दिएको छ । ख्रीष्ट हाम्रो स्थानमा मर्नुभयो (रोमी ५:८–९) र उहाँले आफ्‍नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो (१ पत्रुस २:२४) । 
उद्धार अनुग्रह, विश्वास र ख्रीष्टबाट मात्र पाइन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं । असल कामहरू र आज्ञाकारीता उद्धारका परिणामहरू हुन्‍, उद्धारको लागि आवश्यकता होइन । ख्रीष्टको बलिदानको महान्‍ता, पर्याप्तता र सिद्धताको कारणले ख्रीष्टलार्इ उद्धारकको रूपमा साँचो प्रकारले ग्रहण गरेकाहरू अनन्तको लागि उद्धारमा सुरक्षित, परमेश्वरको शक्तिले कायम भएका, सदाको लागि ख्रीष्टमा मोहर लगाइएका र सुरक्षित छन्‍ (यूहन्ना ६:३७–४०, १०:२७–३०, रोमी ८:१, ३८–३९, एफिसी १:१३–१४, १ पुत्रस १:५, यहूदा २४) । जसरी उद्धार असल कामहरूद्वारा कमाउन सकिन्न, त्यसरी नै यसलार्इ कायम गर्न असल कामको नै आवश्यकता हुन्न । असल कामहरू र परिवर्तन भएका जीवनहरू उद्धारको आशा गरिएको परिणम हो (याकूब २) ।

ण्डली 
ख्रीष्टको शरीर मण्डली आत्मिक जीव हो, जुन यो वर्तमान युगका सारा विश्वासीहरू मिलेर बनेको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं (१ कोरिन्थी १२:१२–१४, २ कोरिन्थी ११:२, एफिसी १:२२–२३, ५:२५–२७) । ख्रीष्टको गवाहीको रूपमा डुबाइद्वारा विश्वासीको पानीको बप्तिस्माको नियममा र उहाँसँगको परिचय र ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँले बगाउनुभएको रगतको सम्झनाको रूपमा प्रभुभोजमा हामी विश्वास गर्छौं (मत्ती २८:१९–२०, प्रेरित २:४१–४२, १८:८, १ कोरिन्थी ११:२३–२६) । मण्डलीद्वारा विश्वासीहरूलार्इ प्रभुको आज्ञा पालन गर्न र उद्धारकको रूपमा ख्रीष्टमा सम्बन्धित तिनीहरूका विश्वासको बारेमा गवाही दिन र पवित्र जीवन जिएर उहाँलार्इ आदर गर्न सिकाइनुपर्छ । मण्डलीको प्राथमिक मिसनको रूपमा महान्‍ आज्ञामा हामी विश्वास गर्छौं । परमेश्वरको वचनको सत्यतामा वचन र जीवनद्वारा गवाही बन्नु सारा विश्वासीको जिम्मेवारी हो । परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार नै सारा संसारभरि प्रचार गर्नु हो (मत्ती २८:१९–२०, प्रेरित १:८, २ कोरिन्थी ५:१९–२०) ।

हुन आउने कुराहरू 
आफ्‍ना सन्तहरूलार्इ उठार्इ लैजान प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत र आउन लाग्नुभएको पुरागमनको (१ थेसलोनिकी ४:१३–१८) आशिषित आशामा हामी विश्वास गर्छौं (तीतस २:१३) । उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएका आफ्‍ना सन्तहरूसँग हजार वर्षको राज्यको स्थापनाको लागि ख्रीष्ट शारीरिक र देखिने रूपमा फर्कनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं (जकरिया १४:४–११, १ थेसलोनिकी १:१०, प्रकाश ३:१०, १९:११–१६, २०:१–६) । सारा मानिसको शारीरिक पुनरुत्थानमा हामी विश्वास गर्छौं— सन्तहरू नयाँ पृथ्वीमा सदाको लागि आनन्द र खुसीमा र दुष्टहरू अनन्त दण्डको लागि अग्नि–कुण्डमा (मत्ती २५:४६, यूहन्ना ५:२८–२९, प्रकाश २०:५–६, १२–१३) ।


मृत्युमा विश्वासीहरूका आत्माहरू शरीरबाट अनुपस्थित र प्रभुसँग उपस्थित हुन्छन्‍ भनेर हामी विश्वास गर्छौं, जहाँ तिनीहरू आफ्‍नो पुनरुत्थानको लागि पर्खन्छन्‍, जब प्रभुसँग सदाको लागि महिमित हुन आत्मा, शरीर र प्राण एक हुन्छ (लूका २३:४३, २ कोरिन्थी ५:८, फिलिप्पी १:२३, ३:२१, १ थेसलोनिकी ४:१६–१७) । हामी विश्वास गर्छौं कि अविश्वासीहरूको आत्मा मृत्युपछि अचेत अवस्थामा तिनीहरूको पुनरूत्थान भएर शरीर र आत्मा एक नभएसम्म रहन्छ र त्यसपछि तिनीहरू सेतो सिंहासनको न्याय आसनअघि खडा हुन्छन् र अनन्त दण्डको लागि आगोको कुण्डमा सधैंको लागि फालिनेछन् (मत्ती २५:४१–४६, मर्कूस ९:४३–४८, लूका १६:१९–२६, २ थेसलोनिकी १:७–९, प्रका
श २०:११–१५)