Christian Translation » İnanç Beyanı

İncil

Bizler Eski ve Yeni Antlaşma’yı ihtiva eden Kutsal Kitabın; esinlenmiş, yanılmaz ve güvenilir Tanrı Sözü olduğuna inanmaktayız. (Matta 5:18; 2 Timoteyus 3.16-17) Kutsal Kitabın, iman ve uygulamalarda tam ve nihai bir yetki ve Tanrı’nın nefesi olduğunu kabul ederek, onu orijinal metinlerdeki haliyle hatasız bir şekilde imanla muhafaza etmekteyiz. (2 Timoteyus 3:16-17) Kutsal Kitap yazarları kendi yazı stillerini kullanırken, Kutsal Ruh onların mükemmel bir biçimde, hatasız ve eksiksiz olarak Tanrı’nın yazılmasını istediklerini doğru bir biçimde aktarmalarına rehberlik etmiştir. (2 Petrus 1:21)

Tanrı
Biz bütün her şeyin Yaratıcısı olan (Yasa Kitabı 6:4; Koloseliler 1:16), kendisini Baba, Oğul; Kutsal Ruh olmak üzere üç ayrı kişide açığa çıkaran
(2 Korintliler 13:14), fakat özü bir olan tek bir Tanrı’ya inanıyoruz. (Yuhanna 10:30) Tanrı ezeli ve ebedidir (Zebur 90:2), sonsuzdur (1 Timoteyus 1:17), egemendir (Zebur 93:1).Tanrı her şeyi bilen (Zebur 139:1-6), her yerde olan (Zebur 139:7-13), her şeye gücü yeten (Esinleme 19:6) ve değişmeyendir (Malaki 3:6). Tanrı kutsaldır (Yeşaya 6:3), doğru (Yasa Kitabı 32:4), ve adaletlidir (Mısır’dan Çıkış 9:27). Tanrı sevgidir (1 Yuhanna 4:8), lütufkardır (Efesliler 2:8), merhametlidir (1 Petrus 1:3) ve Tanrı iyidir (Romalılar 8:28).

İsa
Biz Rab İsa Mesih’in tanrılığına inanıyoruz. O Tanrı’nın vücut bulmuş halidir, insan şekline bürünmüş Tanrı’dır, Tanrı’nın kim olduğunu gösterebilsin ve insanlık için kurtuluş yollarını sağlasın diye Tanrı olmaktan vazgeçmeden insan olan Baba’nın ifade bulmuş suretidir, (Matta 1:21; Yuhanna 1:18; Koloseliler 1:15).

Biz, İsa Mesih’in bakire Meryem tarafından doğurulduğuna, Meryem’in Kutsal Ruh tarafından gebe kaldığına; İsa’nın tamamen Tanrı ve insan olduğuna, kusursuz, günahsız bir hayat yaşadığına ve tüm öğretilerinin doğru olduğuna itimat ediyoruz. (Yeşaya 53:5-6) Bizler Rab İsa Mesih’in tüm insanlığın suçunu üzerine alan bir kurban olarak çarmıhta öldüğüne,(Yeşaya 53:5-6) ölümünün O’nu Kurtarıcı olarak kabul edenlere kurtuluş sağlamak için kafi olduğuna inanırız (Yuhanna 1:12; Elçilerin İşleri 16:31); aklanmamız O’nun dökülen kanı üzerine kurulmuş, (Romalılar 5:9; Efesliler 1:17) O’nun hakiki ve fiziki olarak ölümden dirilmesi aracılığıyla doğrulanmıştır (Matta 28:6;1 Petrus 1:3).

Bizler Rab İsa Mesih’in görkemli bedeninde Cennet’e yükseldiğine (Elçilerin İşleri 1:9-10) ve şimdi Önderimiz ve Koruyucumuz olarak Tanrı’nın sağ elinde oturduğuna inanırız (Romalılar 8:34; İbraniler 7:25).

Kutsal Ruh
Bizler Kutsal Ruh’un şahsiyeti ve tanrılığına inanıyoruz (Elçilerin İşleri 5:3-4). O günahkarlara yeni bir hayat (Titus 3:5) ve inananlara ruh verendir. (Romans 8:9) O, İsa’nın tüm inananları bedeninde vaftiz etmesinde aracıdır (1 Korintliler 12:12-14). O,Baba’nın inananlara kurtuluş günü müjdesini vaat ettiği mühürdür (Efesliler 1:13-14). O, Tanrı Sözünü okudukça inananların yüreklerini ve zihinlerini aydınlatan İlahi Öğretmen’dir (1 Korintliler 2:9-12).

Bizler Kutsal Ruh’un ruhsal armağanları dağıtmakta etkin olduğuna, (1 Korintliler 12:11) hiçbir suretle Kutsal Ruh’un yetkisi dışına çıkmayan Ruh’un mucizevi armağanlarının, kilisenin erken dönemlerinde gerçekleştiği şekliyle, artık günümüzde aynı derecede işlevini sürdürmediğine inanıyoruz. (1 Korintliler 12:4-11; 2 Korintliler 12:12; Efesliler 2:20; 4:7-12).

Melekler ve Şeytanlar
Bizler meleklerin kişiliğine ve gerçekliklerine inanmaktayız. Tanrı’nın melekleri kendisine hizmetkar ve haberci olsunlar diye yarattığına itimat ederiz (Nehemya 9:6; Zebur 148:2; İbraniler 1:14).

Şeytan ve iblislerin var olduklarına inanmaktayız. Şeytan bir grup meleği Tanrı’ya karşı isyan etmeye çağıran düşmüş bir melektir (Yeşaya 14:12-17; Hezekiel 28:12-15). O,Tanrı’nın ve insanoğlunun büyük düşmanıdır ve onun peşinde giden melekler kötülük yapmada onun hizmetkarlarıdır. O ve melekleri ateş gölünde ebediyen cezalandırılacaklardır (Matta 25:41; Esinleme 20:10).

İnsanlık
Biz insanlığın doğrudan Tanrı tarafından, onun suretinde ve ona benzer yaratıldığına,(Yaratılış 1:26-27) Adem’in günaha düşmesiyle tüm insanlığın günah yolunu seçip, onu miras aldığına (Romalılar 3:23) ve böylelikle Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldığına inanırız (Romalılar 6:23) ve biliriz ki; insanlık bu düşüşü tümüyle iyileştirme kabiliyetinden yoksundur (Efesliler 2:1-5,12).

Kurtuluş
Biz kurtuluşun, İsa Mesih’in çarmıhta tamamlanan görevine iman yoluyla, Tanrı’nın lütfuyla gelen bir armağan olduğuna inanırız.(Efesliler 2:8-9). İsa’nın ölümü iman yoluyla aklanmayı ve günahtan kurtuluşu sağladı. İsa bizim yerimize öldü (Romalılar 5:8-9) ve günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi (1 Petrus 2:24).

Kurtuluşun yalnızca Mesih’te, iman yoluyla, lütufla alındığına inanıyoruz. İyi eylemler ve itaat, kurtuluşun gereklilikleri değil, sonuçlarıdır. İsa’nın kurban edilişinin mükemmeliyeti, yüceliği ve yeterliliği nedeniyle, İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul edenler ebedi kurtuluşa ermiş olup,Tanrı’nın gücü ile korunmuş, sonsuza dek İsa’da mühürlenmiş ve güvenceye alınmışlardır. (Yuhanna 6:37-40; 10:27-30; Romalılar 8:1, 38-39; Efesliler 1:13-14; 1 Petrus 1:5; Yahuda 24) Kurtuluş iyi eylemlerle kazanılmadığı gibi, onu sürdürmek yada sağlamlaştırmak için de iyi eylemlere ihtiyaç yoktur. İyi eylemler ve değişen yaşamlar ise kurtuluşun kaçınılmaz sonuçlarıdır (Yakup 2).

Kilise
İsa’nın Bedeni olan Kilise’nin, bulunduğumuz çağın iman sahiplerini bir araya getiren ruhsal bir yapı olduğuna inanıyoruz (1 Korintliler 12:12-14; 2 Korintliler11:2; Efesliler 1:22-23, 5:25-27). İman sahiplerinin suya batırılarak vaftiz edilmesinin, İsa’yı benimsemek ve O’na tanıklık etmek olduğuna, Rabbin Sofrasının ise İsa’nın ölümü ve dökülen kanının anılmasını simgelediğine inanmaktayız. (Matta 28:19-20; Elçilerin İşleri 2:41-42, 18:8; 1 Korintliler11:23-26) Kilise aracılığıyla, inanlılara Rabbin buyruklarına uymaları, Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul ettiklerine tanıklık etmeleri ve kutsal bir hayat sürerek O’nu onurlandırmaları gerektiği öğretilmelidir. Bizler Büyük Buyruğun, Kilise’nin birincil görevi olduğuna inanırız. Tanrı Sözünün gerçekliğine, sözle ve yaşam biçimiyle tanıklık etmek tüm inananların yükümlülüğüdür. Tanrı lütfunu bildiren müjde tüm uluslara duyurulmalıdır (Matta 28:19-20; Elçilerin İşleri 1:8;2 Korintliler 5:19-20).

Gerçekleşecek Olaylar
Biz, Rab İsa Mesih’in onu izleyenleri alıp götürmek için yakın zamanda, bizzat geri geleceğine dair (1 Selanikliler 4:13-18) var olan mübarek ümide (Titus 2:13) itimat etmekteyiz. Bizler vaat ettiği bin yıllık krallığı kurması için Mesih’in inanlılarla birlikte bedenen geri döneceğine, (Zekarya 14:4-11; 1 Selanikliler 1:10; Esinleme 3:10, 19:11-16, 20:1-6) inanlıların, Yeni Dünya’da sonsuz mutluluk ve esenlik bulmaları, kötülerin ise ateş gölünde ebedi azaba uğramaları için tüm insanların fiziken yeniden dirileceğine inanmaktayız (Matta 25:46; Yuhanna 5:28-29; Esinleme 20:5-6,12-13).

İman sahiplerinin ruhlarının, öldüklerinde bedenden ve Rab’den uzakta olduğuna, sonsuza dek bedenen ve ruhen Rab’le birlikte yüceltilip, yeniden bir araya gelecekleri diriliş anını beklediklerine iman ederiz. (Luka 23:43; 2 Korintliler 5:8; Filipeliler 1:23, 3:21; 1 Selanikliler 4:16-17) İnanmayanların ise, öldüklerinde ruh ve bedenlerin bir araya geldiği diriliş gününe kadar ıstırap içinde kalacaklarına, Yüce Beyaz Taht’ın önünde yargılanarak ebediyen sürecek cezalarını çekmeleri için Ateş Gölü’ne atılacaklarına inanırız. (Matta 25:41-46; Markos 9:43-48; Luka 16:19-26; 2 Selanikliler 1:7-9; Esinleme 20:11-15).