Christian Translation » Wyznanie Wiary

Piśmo Święte

Wierzymy, iż Biblia, w skład której wchodzi Stary i Nowy Testament, jest natchnionym, nieomylnym i pełnym mocy Słowem Bożym (Mt 5,18; 2 Tym 3,16-17). W wierze wyznajemy, że Pismo Święte jest nieomylne w swym pierwotnym zapisie, natchnione od Boga oraz pełnym i ostatecznym podanym do wierzenia i praktykowania źródłem (2 Tym 3,16-17). Pomimo stosowania indywidualnych stylów pisania charakterystycznych dla określonych autorów ludzkich, Duch Święty doskonale prowadził ich, tak aby dokładnie zapisali to, o co much chodziło, aby było zapisane, bez żadnych błędów czy przeoczeń (2 P 1,21).

Bóg 
Wierzymy w jednego Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy (Pwt 6,4; Kol 1,16),który objawił się w trzech oddzielnych Osobach: Ojcu, Synu, i Duchu Świętym (2 Kor 13,14), a który stanowi jedno w istnieniu, istocie oraz chwale (J 10,30).Bóg jest wieczny (Ps 90,2), nieskończony (1 Tym 1,17) i jest królem (Ps 93,1).Bóg jest wszechwiedzący (Ps 139,1-6), wszechobecny (Ps 139,7-13),wszechmogący (Ap 19,6) i niezmienny (Ml 3,6). Bóg jest święty (Iz 6,3), sprawiedliwy (Pwt 32,4) i prawy (Wj 9,27). Bóg jest miłością (1 J 4,8), łaskawy(Ef 2,8), miłosierny (1 P 1,3) i dobry (Rz 8,28).

Jesus Chrystus
Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa. Jest On Bogiem Wcielonym, Bogiem w ludzkiej postaci, widzialnym obrazem Ojca, który nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem, aby mógł okazać, kim jest Bóg i zapewnić środek zbawienia dla ludzkości (Mt 1,21; J 1,18; Kol 1,15).

Wierzymy, że Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i narodzony Maryi Dziewicy; że jest rzeczywiście pełnym Bogiem i rzeczywiście pełnym człowiekiem; że żył doskonałym, bezgrzesznym życiem; że całe Jego nauczanie jest prawdą (Iz 14; Mt 1:23). Wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za całą ludzkość (1 J 2,2) jako ofiara zastępcza (Iz 53,5-6). Wyznajemy, że Jego śmierć jest wystarczająca, aby zapewnić zbawienie wszystkim, którzy przyjmują Go jako Zbawiciela (J 1,12; Dz 16,31); że nasze usprawiedliwienie opiera się na przelaniu Jego Krwi (Rz 5,9; Ef 1,17); oraz że jest to poświadczone Jego rzeczywistym, fizycznym zmartwychwstaniem ze śmierci (Mt 28,6; 1 P 1,3).

Wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do Nieba w Jego chwalebnym ciele (Dz 1,9-10) i teraz siedzi po prawicy Boga jako nasz Najwyższy Kapłan i Orędownik (Rz 8,34; Hbr 7,25).

Duch Święty 
Wierzymy w boskość i osobowość Ducha Świętego (Dz 5,3-4). On odradza grzeszników (Tt 3,5) i zamieszkuje w wierzących (Rz 8,9). On jest pośrednikiem, przez którego Chrystus chrzci wszystkich wierzących w Jego ciele(1 Kor 12,12-14). On jest pieczęcią, przez którą Ojciec gwarantuje zbawienie wierzącym na dzień odkupienia (Ef 1,13-14). Jest Boskim Nauczycielem, który oświeca serca i umysły wierzących przy zgłębianiu Słowa Bożego (1 Kor 2,9-12).

Wierzymy, że Duch Święty jest ostatecznie suwerenny w udzielaniu darów duchowych (1 Kor 12,11). Wierzymy, iż cudowne dary Ducha Świętego, choć w żadnym razie nie umniejsza to zdolności Ducha do udzielania się, nie funkcjonują już w takim samym stopniu, jak funkcjonowały w początkowym okresie rozwoju Kościoła. (1 Kor 12,4-11; 2 Kor 12,12; Ef 2,20; 4,7-12).

Aniołowie i demony 
Wierzymy w realność i osobowość aniołów. Wierzymy, że Bóg stworzył aniołów, aby byli Jego sługami i posłańcami (Ne 9,6; Ps 148,2; Hbr 1,14).

Wierzymy w istnienie i osobowość Szatana i demonów. Szatan jest upadłym aniołem, który stanął na czele grupy aniołów zbuntowanych przeciwko Bogu (Iz 14,12-17; Ez 28,12-15). Jest on wielkim wrogiem Boga i człowieka, a demony są jego sługami w złu. On wraz z jego demonami będzie wiecznie potępiony w Jeziorze Ognia (Mt 25,41; Ap 20,10).

Ludzkość 
Wierzymy, iż ludzkość powstała w wyniku bezpośredniego aktu stworzenia przez Boga, oraz że ludzkość jako jedyna została stworzona na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,26-27). Wierzymy, że cała ludzkość z powodu upadku Adama odziedziczyła grzeszną naturę, że wszystkie istoty ludzkie mają skłonność do grzechu (Rz 3,23), i że każdy grzech jest niezmiernie obraźliwy dla Boga (Rz 6,23). Ludzkość sama jest ostatecznie niezdolna do podniesienia się z tego upadłego stanu (Ef 2,1-5,12).

Zbawienie 
Wierzymy, że zbawienie jest darem Bożej Łaski dzięki wierze w skończone dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu (Ef 2,8-9). Śmierć Chrystusa w pełni osiągnęła usprawiedliwienie przez wiarę i odkupienie od grzechu. Chrystus umarł zamiast nas (Rz 5,8-9) i w swoim ciele poniósł nasze grzechy (1 P 2,24).

Wierzymy, że zbawienie otrzymuje się tylko przez łaskę, poprzez samą wiarę, tylko w Chrystusie. Dobre uczynki i posłuszeństwo są wynikiem zbawienia, nie zaś warunkami do osiągnięcia zbawienia. Na skutek wielkości, wystarczalności i doskonałości ofiary Chrystusa wszyscy, którzy prawdziwie przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, mają zapewnione zbawienie, podtrzymywani są Bożą Mocą, zabezpieczeni i opieczętowani w Chrystusie na wieki (J 6,37-40; 10,27-30; Rz 8,1, 38-39; Ef 1,13-14; 1 P 1,5; Jud 24). Jak zbawienia nie można zdobyć, tak też i nie potrzebuje ono dobrych uczynków, aby utrzymywało się i trwało. Dobre uczynki i przemienione życie są nieodłącznymi rezultatami zbawienia (Jk 2).

Kościół 
Wierzymy, że Kościół Święty, Ciało Chrystusa, jest to duchowy organizm składający się z wszystkich wierzących obecnego wieku (1Kor 12,12-14; 2Kor 11,2; Ef 1,22-23, 5,25-27). Wierzymy w sakramenty chrztu przez zanurzenie się wierzącego jako świadectwo Chrystusowi i utożsamianie się z Nim, oraz w Wieczerzę Pańską jako pamiątkę śmierci Chrystusa i przelania Jego krwi (Mt 28,19-20; Dz 2,41-42, 18,8; 1 Kor 11,23-26). Przez Kościół wierzący mają być nauczani, aby być posłusznymi Panu i świadczyć o swojej wierze w Chrystusa jako Zbawiciela oraz oddawać Mu część poprzez święte życie. Wierzymy w Ostatni Rozkaz jako zasadniczą misję Kościoła. Jest to obowiązek wszystkich wierzących do świadczenia słowem i życiem o prawdach Bożego Słowa. Ewangelia o Łasce Bożej ma być głoszona całemu światu (Mt 28,19-20; Dz 1,8; 2 Kor 5,19-20).

Przyszłe zdarzenia 
Wierzymy w błogosławioną nadzieję (Tyt 2,13), osobiste i rychłe przybycie Pana Jezusa Chrystusa, by zachwycić swoich świętych (1 Tes 4,13-18). Wierzymy w widzialny i fizyczny powrót Chrystusa na ziemię wraz z Jego świętymi, aby ustanowić Jego obiecane wieczne królestwo (Za 14,4-11; 1 Tes 1,10; Ap 3,10, 19,11-16; 20,1-6). Wierzymy w fizyczne zmartwychwstanie wszystkich ludzi—świętych do wiecznej radości i szczęśliwości na Nowej Ziemi, a złych do wiecznego potępienia w Jeziorze Ognia (Mt 25,46; J 5,28-29; Ap 20,5-6,12-13).

Wierzymy, że dusze wiernych z chwilą śmierci są nieobecne w ciele, a są obecne w Panu, gdzie oczekują na swoje zmartwychwstanie, gdy duch, dusza i ciało ponownie się zjednoczą, by uczestniczyć w wiecznej chwale Pana (Łk 23,43; 2 Kor 5,8; Flp 1,23; 3,21; 1 Tes 4,16-17). Wierzymy, że dusze niewierzących pozostają po śmierci w świadomym cierpieniu aż do ich zmartwychwstania, gdy z duszą ponownie zjednoczoną z ciałem staną na sądzie przed Wielkim Białym Tronem i będą wrzuceni do Jeziora Ognia, by cierpieć wieczną karę (Mt 25,41-46; Mk 9,43-48; Łk 16,19-26; 2 Tes 1,7-9; Ap 20,11-15).